HFK Konkurrenceregler

HERLEV FOTOKLUBs KONKURRENCEREGLER – (senest opdateret 28-9-2023)

I Herlev fotoklub findes der følgende konkurrencer:
4 årlige glaskonkurrencer med frit emne i kategorierne papir og digital. Der kan
afleveres op til 4 billeder i hver kategori. pr. konkurrence. Der skelnes ikke mellem
monokrom og farve. I tilknytning til glaskonkurrencerne konkurreres om ӌrets
billede.”

Ud over glaskonkurrencerne afholdes flere konkurrencer med bundet emne eller tema,
herunder fx “Natur”, “Portræt”, “Serie” og “Eksperiment”. Der skelnes ikke mellem
monokrome og farve i disse konkurrencer, med mindre det er en konkurrence
udelukkende for monokrome billeder. Hver autor kan aflevere op til 4 billeder. Det
fastlægges årligt, hvilke af emnekonkurrencerne, der afholdes for papirbilleder og
hvilke der er for digitale billeder.

Se definition af kategorierne nederst på siden.

Registrering af billeder
Inden aflevering skal billederne registreres i et Excel regneark i klubbens Dropbox. Der
er lavet en særskilt brugsanvisning om at registrere billeder i Dropboxen.

Billedaflevering
Papirbilleder skal afleveres i klublokalet. Afleveringsdatoerne vil fremgå af
klubprogrammet. Eventuel senere afleveringsdato skal aftales med billedsekretæren.
Den frist, som billedsekretæren fastsætter, er endelig. Papirbilleder skal mærkes bag
på med ID-nummer, titel og en pil der peger op ad. Hvis der er flere pile bagpå, skal
man skrive OP på den pil, der peger op.

Papirbilleder skal monteres på let støttekarton, hvor det bør tilstræbes, at den
maximale tykkelse ikke overstiger 3,0 mm. (Uopklæbede billeder vil ikke deltage i
bedømmelsen).
Billedet må ikke være mindre end 20 x 30 cm og ikke større end 30 x 40 cm inkl.
opklæbnings materiale / ramme.

Billederne skal ikke afleveres i pose eller andre former for emballage.

Digitale billeder uploades til fotoklubbens Dropbox. Også for papirbilleder gælder det,
at en fil, som svarer til det afleverede billede, skal oploades til Dropbox. Filernes navne
skal være det samme, som man har skrevet i regnearket i kolonne nr. 3. Altså IDnummer, et mellemrum, og så titlen. Her må man gerne bruge de rigtige bogstaver æ, ø og å, men ikke sære tegn.

Digitale billeder må højest være 1920 pixel brede og højst 1920 pixel høje. Filformat
skal være ’jpg’ og der bør anvendes sRGB-farverum (og ikke fx AdobeRGB). Kriterierne
gælder også for de filer, som svarer til afleverede papirbilleder.

Anonymitet
Autors navn må ikke fremgå af forsiden af et papirbillede eller af filnavnet for et digitalt
billede.

Diskvalifikation
Overholder et billede ikke de givne regler, skal det diskvalificeres af billedsekretæren,
der også kan diskvalificere billeder, der ikke overholder et eventuelt emne. Før
diskvalificering sker, bør autor forsøges kontaktet for henholdsvis at tilrette billedet så
det overholder reglerne henholdsvis eventuelt at kunne give sin fortolkning af sin
opgaveløsning.

Billedsekretærens afgørelse herefter kan ikke appelleres.

Autors bedst placerede billede i hver glaskonkurrence må ikke deltage i flere
glaskonkurrencer. Dog må de ”ikke-antagne” billeder, som dommeren har placeret på
en delt 26-plads, deltage i de øvrige af årets glaskonkurrencer.

Efter sæsonens afslutning må billeder, som har deltaget i glaskonkurrencerne ikke
deltage i senere sæsoners glaskonkurrencer.

Autors bedst placerede billede i emnekonkurrencerne må ikke deltage i samme
kategori igen i senere sæsoner.

Bedømmelse
Alle billeder bliver bedømt uanset antallet af indleverede billeder, men dommeren bliver
kun bedt om at kommentere de 25 bedst placerede billeder.

Hvert billede tildeles point i forhold til dets placering, således at 1. pladsen får 25
point, 2. pladsen får 24 point osv. Er der indleveret flere end 25 billeder i en enkelt
konkurrence, vil de billeder, som placeres som nr. 25 og derefter alle få tildelt 1 point.
Billederne vil blive behandlet med al mulig omhu, men klubben kan ikke påtage sig
ansvaret for eventuelt bortkomne eller beskadigede billeder. Det juridiske ansvar for de
enkelte billeders indhold påhviler autor.

Titler:
Glaskonkurrencer
Vinder af hver glas-konkurrence er den autor, hvis billede placeres på 1. pladsen.
Autor tildeles en erindringspræmie (glas) samt et diplom.

Årets fotograf
Den autor, som via de 4 bedste placeringer i årets glaskonkurrencers papir- og
digitalkategorier, har opnået flest point, kåres som ”Årets fotograf”.

Har to eller flere autorer opnået samme pointtal på 1.pladsen, tildeles titlen “Årets
fotograf”, den autor, som ved tillæg af 5. bedste placeringer har opnået bedste point. Er
der stadig pointlighed, er “Årets fotograf” den autor, som ved tillæg af 6. bedste
placeringer har opnået flest point etc.

“Årets fotograf” i de to kategorier kåres i forbindelse med den ordinære
generalforsamling. “Årets fotograf” i hver kategori tildeles en erindringspræmie(glas).
Desuden uddeles en vandrepokal (der ikke kan vindes til ejendom) til vinderen af
emnekonkurrencen i portræt, natur og i monokrom-papir i de år, hvor disse
emnekonkurrencer afholdes.

Årets billede
Hver autor må indlevere indtil 4 billeder i hver af kategorierne papir og digital.
Billederne skal have deltaget i sæsonens glaskonkurrencer.

Afleveringsdato og bedømmelsesdato vil fremgå af klubprogrammet.
Alle indleverede billeder vil blive bedømt af et dommerpanel bestående af 3 af hinanden
uafhængige dommere.

Autor til “Årets bedste billede” i hver kategori tildeles en erindringspræmie (glas).
Kåringen finder sted i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Kategorier:
Overordnet regelsæt for alle kategorier. Regelsættet er identisk med SDF’s tilsvarende
regler:

For alle kategorier gælder det, at alle billedinformationer i et billede skal stamme
fra fotografiske optagelser, dvs. billeder optaget på et lysfølsomt medium, af
fotografen selv.

Alle former for billedbehandling, herunder digitalt og mørkekammerarbejde, er tilladt,
så længe fotografen selv udfører behandlingen og ikke tilføjer fotografiske elementer,
som ikke er skabt af fotografen selv.

Visse specialkategorier, f.eks. natur, kan have særlige krav til billedbehandling, som
er beskrevet nærmere i den pågældende kategori.

Fotografen skal kunne fremsende originalfiler, som indeholder exif-data og alle
billedets deleelementer, hvis der opstår tvivl om billedet.

Det er ikke tilladt at anvende automatisk computergenererede billeder.

Monokrome billeder (som SDF)
Et monokromt billede fremstår på normal betragtningsafstand monokromt, hvilket
betyder at der ingen farver er, men kun indeholder gråtoner fra ren hvid til ren sort.
Et billede er også monokrom hvis det er totaltonet i en farve, som fx bruntonet,
blåtonet eller sepiatonet, der må ikke være spor af andre farvetoner end den der er
benyttet til toningen
Et billede som er partielt tonet er ikke tilladt som monokrom og skal klassificeres som
et farvebillede. Omfatter både papir og digital.

Farvebilleder (som SDF)
Billeder der indeholder mere end en farvetone. Heri indgår håndkolorerede billeder,
sort/hvide billeder med en partiel farvetone, samt øvrige billeder, der ikke kan regnes
for monokrom.
De rene monokrome billeder kan ikke deltage i farvekategorien. Omfatter både papir og
digital.

Serie (Papirkategori) (som SDF)
Kategorien serier defineres som: En sammenhængende serie af billeder, der beskriver
et emne efter eget valg. Antallet af billeder i serierne er fastsat fra 3 til 6 billeder.
Der kan deltages med serier bestående af såvel monokrome billeder som farvebilleder.

De enkelte billeder i en serie skal tydeligt markeres med A, B, C osv. på bagsiden i
læseretningen for at markere rækkefølgen.

Natur (som SDF)
Natur fotografering registrerer alle grene af naturhistorien undtagen antropologi og
arkæologi. Dette inkluderer alle aspekter af den fysiske verden, både levende og livløse,
som ikke er blevet lavet eller modificeret af mennesker.

Naturbilleder skal formidle sandheden om den scene, der blev fotograferet. Som
betragter bør man være i stand til at identificere motivet for billedet og være overbevist
om, at det er blevet præsenteret ærligt, og at der ikke er blevet brugt uetisk praksis til
at kontrollere motivet eller fange billedet.

Billeder, der direkte eller indirekte viser enhver menneskelig aktivitet, der truer en
levende organismes liv eller velfærd, er ikke tilladt.

Den vigtigste del af et naturbillede er den naturhistorie, det fortæller.

Der forventes høje tekniske standarder, og billedet skal se naturligt ud. Tilføjelse af en
vignet eller sløring af baggrunden under behandlingen er ikke tilladt.
Objekter skabt af mennesker og beviser for menneskelig aktivitet er kun tilladt i
naturbilleder, når de er en nødvendig del af naturhistorien.

Fotografier af menneskeskabte hybridplanter, dyrkede planter, tamme dyr,
menneskeskabte hybriddyr og monterede eller bevarede zoologiske prøver er ikke
tilladt.

Billeder taget med motiver under kontrollerede forhold, såsom zoologiske haver, er
tilladt.

Det er ikke tilladt at kontrollere levende motiver ved afkøling, bedøvelse eller enhver
anden metode til at begrænse naturlig bevægelse med henblik på et fotografi.
Ingen modifikation, der ændrer sandheden af et naturbillede, er tilladt.

Billeder kan beskæres, men ingen anden teknik, der fjerner, tilføjer eller flytter nogen
del af billedet, er tilladt. Teknikker, der fjerner elementer tilføjet af kameraet, såsom
støvpletter, digital støj og linseudstråling er tilladt.

Fuldstændig konvertering af farvebilleder til fuld monokrom er tilladt. Delvis
konvertering, toning og infrarøde optagelser eller konverteringer er ikke tilladt.

Billeder af det samme motiv, der er kombineret i kameraet eller med software ved
fokusstabling eller eksponeringsblanding er tilladt. Flere billeder med overlappende
synsfelter, der tages fortløbende og kombineres i kameraet eller med software
(billedsammensætning) er tilladt.

Portræt:
Portræt er et billede af et menneske.
Der er ikke defineret nærmere regler for kategorien portræt i SDF. Det følgende er
derfor en vejledende beskrivelse, som er lånt fra ”Mellem Sund og Bælt 2017.”

Der er nogle billeder, hvor omgivelserne er lige så vigtige som menneskene. Der er
andre billeder, hvor handlingen er vigtigst. Der findes billeder, hvor kroppen er
vigtigere end ansigtet. Nogle hvor situationen er vigtigere end personen.

Et portræt udelader alle disse ting – personens ansigt bliver det vigtigste. Det er det,
man normalt vil kalde et portræt. Et portræt er endvidere altid et portræt af nogen. Det
forestiller et bestemt menneske, som lever eller har levet.

Photojournalism (Reportagefoto) (som SDF):
Fotojournalistiske billeder er billeder med informativt indhold og følelsesmæssig
påvirkning, der afspejler den menneskelige tilstedeværelse i vores verden. Billedets
journalistiske (historiefortællende) værdi bør prioriteres frem for billedkvalitet. Billeder,
der fordrejer sandheden, såsom billeder fra begivenheder eller aktiviteter arrangeret
specifikt til fotografering, eller af motiver instrueret eller lejet til fotografering, er ikke
accepteret i kategorien.

Teknikker, der tilføjer, flytter, erstatter, fjerner eller ændrer ethvert element i den
originale scene, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. De eneste tilladte ændringer
er fjernelse af støv, ridser eller digital støj og genskabning af motivet, som det
oprindeligt fremstod eller fuldstændig konvertering til fuld monokrom. Andre
afledninger, herunder infrarød, er ikke accepteret i kategorien.

Photo travel (Rejsefotografi) (som SDF):
Et billede i kategorien Photo travel udtrykker de karakteristiske træk eller kultur i et
land, som de findes naturligt. Der er ingen geografiske begrænsninger. Billeder fra
begivenheder eller aktiviteter arrangeret specifikt til fotografering eller af motiver
instrueret eller lejet til fotografering er ikke tilladt. Nærbilleder af personer eller
genstande skal indeholde genkendelige miljø og/eller omgivelser, der giver oplysninger
om placeringen.

Teknikker, der tilføjer, flytter, erstatter eller fjerner ethvert element i det originale
billede, undtagen ved beskæring, er ikke tilladt. De eneste tilladte justeringer er
fjernelse af støv eller digital støj, genskabning af motivet, som det oprindeligt fremstod,
samt fuldstændig konvertering til fuld monokrom. Andre behandlinger, herunder
infrarød, er ikke tilladt. Alle billeder skal se naturlige ud.

Landskab (som SDF):
1) Naturlige landskabsformer, så som følgende temaer:
Bakkelandskab, Bjerglandskab, Karstlandskab (særpræget landskab dannet ved
opløsning af kalkbjergarter i nedbørsrige områder), Marsklandskab,
Ørkenlandskab, Ådalslandskab, Kyst.
2) Kulturlandskaber, som følgende temaer:
Agerland, Eng, Hede, Løveng, Maki (plantesamfund), Overdrev.

Krav:
Temaet skal udgøre hovedvægten af billedfladen. (Kommentar fra Herlev Fotoklub: så et
billede af et hav eller en sø med en antydet kystlinje er nok ikke et landskab). Billedet
må gerne vise tilstedeværelsen af mennesker, dyr og maskiner, men ingen af disse dele
må dominere billedet.

Der må ikke tilføjes eller fjernes elementer i forhold til originalen, eneste undtagelse er
begrænset retouche til fjernelse af pletter og støv.

Brug af lang lukketid for at illustrere f.eks. bevægelse og/eller aktivitet er tilladt.
Denne uskarphed skal fremstå i kontrast til skarpe elementer andre steder i billedet.
Der må gerne foretages justeringer, også partielle, med det formål at fremhæve
væsentlige elementer i billedet, f.eks. dæmpning af en lys himmel.

Der må også gerne anvendes teknikker som HDR og panoramabilleder sammensat af
flere på hinanden følgende eksponeringer. Konvertering til fuld monokrom er
acceptabel. Afledninger, herunder infrarød, er uacceptable.

Dokumentation (kontrol for kloning, manipulation og ægthed):
Fotografen skal være i besiddelse af en original billedfil af fotografiet, et originalt dias
eller et originalt negativ, og på forlangende af billedsekretær/dommer kunne
fremskaffe den/dette med kort varsel

Senest opdateret: 2023-10-04